Beleidsplan

Dit beleidsplan is een afgeleide van het reglement voor de landelijke voedselbanken. De Voedselbank Hardenberg Ommen is aangesloten bij de landelijke Vereniging van Voedselbanken. De Voedselbank Hardenberg Ommen is werkzaam in de burgerlijke gemeenten Hardenberg en Ommen. Deze gemeenten hebben samen ongeveer 75.000 inwoners

In het Voedselbank Reglement worden beleidsmatige en operationele zaken vastgelegd, die nodig zijn om als gezamenlijke voedselbanken te kunnen opereren. De Vereniging van Nederlandse Voedselbanken wordt in dit Voedselbank Reglement aangeduid als ‘Voedselbanken Nederland’. De plaatselijke voedselbank bij haar naam namelijk: Voedselbank Hardenberg Ommen.

1. De missie van de voedselbank 

Voedselbanken verstrekken verkregen voedsel gratis aan de armste mensen in onze regio en doen dat uitsluitend met vrijwilligers.

2. De visie van de voedselbanken 

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armste mensen door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om cliënten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken voedselbanken samen met bedrijven, (liefdadigheid)organisaties, kerken, overheden en particulieren. Zo zorgen ze er gezamenlijk voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werkt de voedselbank samen met lokale organisaties die de cliënten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

3. De kernwaarden van de voedselbanken 

De voedselbanken hanteren de volgende kernwaarden als maatstaf voor hun handelen:

 • We werken uitsluitend met vrijwilligers
 • We verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt
 • We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel
 • We verstrekken uitsluitend gratis voedsel
 • We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk
 • We zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’)
 • We zijn transparant in onze verantwoording

4. De hoofddoelstellingen van de voedselbank 

De voedselbanken en ook de Voedselbank Hardenberg Ommen hebben de volgende hoofddoelstellingen:

 • Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen
 • Het voorkomen van verspilling van goed voedsel

5. Het logo en de huisstijl van de voedselbank 

Om de herkenbaarheid als lid van Voedselbanken Nederland te vergroten en daarmee een eenduidig imago van de gezamenlijke voedselbanken te bevorderen, hanteren alle voedselbanken een uniform logo (het logo met het hart en de vork) en dezelfde huisstijl.

 6. Transparantie bij de voedselbanken 

Om als gezamenlijke voedselbanken transparant te zijn voor klanten, voedselleveranciers,  donateurs, sponsoren, overheid en de Nederlandse samenleving is het noodzakelijk over betrouwbare informatie te beschikken.  Daarom sturen de voedselbanken jaarlijks vóór 1 juli een jaarrekening en een jaarverslag naar Voedselbanken Nederland. Verder publiceert de Voedselbank Hardenberg Ommen deze gegevens op haar website.

 7. De communicatie van de voedselbank Hardenberg Ommen

Ter ondersteuning en versterking van de voorgenomen ambities van Voedselbank Hardenberg Ommen worden de volgende strategische communicatiedoelstellingen geformuleerd:

 • De voedselbank wordt gezien als een makkelijk benaderbare organisatie en is aantrekkelijk voor lokale leveranciers, donateurs, sponsoren en vrijwilligers
 • De voedselbank wordt in de gemeente Hardenberg en Ommen gezien als een volwaardig gesprekspartner op het gebied van armoede en voedselverspilling

Om bovenstaande te realiseren draagt de Voedselbank Hardenberg Ommen zorg voor:

 • een goede bereikbaarheid via telefoon en via mail of post
 • een up-to-date gehouden website
 • publieksvoorlichting en/of rondleidingen op de locatie te Hardenberg of op uitnodiging bij een organisatie

Als onderdeel van een gezamenlijke identiteit hanteren alle voedselbanken een uniforme huisstijl en hoofdlogo.

8. Intake en beslissing over toekenning voedselpakket 

Indien een nieuwe klant bij de Voedselbank Hardenberg Ommen wordt aangemeld, zijn drie stappen in het beoordelings- en besluitvormingstraject te onderscheiden:

 • Allereerst vindt een intake (screening) plaats waarbij gekeken wordt wat de problemen bij de desbetreffende aanvrager zijn.
 • Vervolgens kan een aanvraag voor een voedselpakket worden ingevuld. Deze aanvraag wordt beoordeeld op basis van de toekenningcriteria en de leefgeld normen van de voedselbanken.
 • Ten slotte wordt een beslissing genomen of een voedselpakket wordt toegekend.

De Voedselbank Hardenberg Ommen werkt met eigen screeners. Jaarlijks worden de toekenningcriteria en de leefgeldnormen (het netto besteedbaar bedrag) door de Algemene Ledenvergadering van Voedselbanken Nederland vastgesteld. Deze criteria en normen worden door de Voedselbank Hardenberg Ommen overgenomen.

9. De vrijwilligers 

Een kernwaarde van Voedselbanken Nederland is dat in heel de organisatie uitsluitend met vrijwilligers wordt gewerkt. Er wordt dus nooit betaald, in welke vorm dan ook, voor de verrichte activiteiten bij de Voedselbank Hardenberg Ommen. Door de vrijwilligers gemaakte onkosten kunnen wel vergoed worden.

De landelijke organisatie en in dit voetspoor de Voedselbank Hardenberg Ommen, hebben de plicht voor hun eigen vrijwilligers een goed vrijwilligersbeleid te hebben en toe te passen. De hoofdlijnen van dit beleid zullen landelijk in de Algemene Ledenvergadering worden afgestemd.

10. De voedselverwerving en voedselverdeling 

De Voedselbank Hardenberg Ommen verwerft voedsel via het regionale distributiecentrum van de landelijke vereniging van voedselbanken en via regionale en plaatselijke leveranciers. Incidenteel koopt de voedselbank producten van geld dat ze voor dat doel heeft ontvangen.

De Voedselbank Hardenberg Ommen probeert het verkregen voedsel zo eerlijk mogelijk te verdelen over de klanten van de voedselbank.

11. De financiën 

Jaarlijks stelt het bestuur een jaarplan en een begroting op die vervolgens in en bestuursvergadering wordt vastgesteld. Jaarlijks stelt het bestuur ook een jaarverslag op, waarin verantwoording wordt afgelegd van het gevoerde beleid en de jaarrekening van het afgelopen jaar. Dit jaarverslag wordt voor 1 juli gepubliceerd op de website en verzonden aan de Vereniging van Voedselbanken.

12. Fondsenwerving 

De Voedselbank Hardenberg Ommen werft goederen en middelen bij lokale (liefdadigheid)organisaties, bedrijven,  kerken en particuliere donateurs.

13. De klachtenregeling 

Klachten van vrijwilligers

De klachten van vrijwilligers worden als volgt behandeld:

 • De klacht moet altijd bij het bestuur van de Voedselbank Hardenberg Ommen worden ingediend.
 • Als regel communiceert de voorzitter van het bestuur met de klager over de afhandeling van de klacht.
Klachten van klanten

De klachten van klanten worden als volgt behandeld:

 • De klacht moet altijd bij het bestuur van de Voedselbank Hardenberg Ommen worden ingediend.
 • Als regel communiceert een van de screeners van het bestuur met de klager over de afhandeling van de klacht.

14. Privacy

De privacy van de klanten is volledig gewaarborgd daar alleen de screeners contact onderhouden met de klanten van de Voedselbank Hardenberg Ommen.